Wyniki wstępne oceny biznesplanów

Na podstawie rozdziału VI regulaminu przyznawana wsparcia, publikujemy dwie listy rankingowe (zawierające również listy rankingowe) w podziale na płeć:

Do uzyskania wsparcia zostało rekomendowanych 30 kobiet i 25 mężczyzn.

O kolejności na listach decydowały warunki opisane w rozdziale VI, pkt 4-7.

Kolorem żółtym oznaczono miejsca rezerwowe, będące obecnie miejscami wakatowymi – po procedurze odwoławczej objętych wsparciem bowiem zostanie kolejnych 5 osób: 3 kobiety i 2 mężczyzn.

Procedura odwoławcza dotyczy wszystkich osób zaznaczonych na żółto i biało (lista rezerwowa) i jest dobrowolna. Niezłożenie odwołania skutkuje pozostawieniem punktacji, tak jak jest.

Dwie osoby uzyskały ocenę negatywną (rozumianą jako mniej niż 60% punktów w danym kryterium) – osoby te, jeśli chcą zachować szansę na dofinansowanie, muszą skutecznie się odwołać i uzyskać odpowiedni wynik.

Przypominamy, że są to wyniki nieformalne, niezaakceptowane jeszcze przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (akceptacja nastąpi po procedurze odwoławczej).

ODWOŁANIA

Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1, Uczestnik ma 5 dni na złożenie odwołania.

Termin ten mija zatem do poniedziałku, do 2 września, do godziny 16.00.

Prosimy jednak składać odwołania sukcesywnie, sprawniej.

Odwołanie musi być złożone w formie pisemnej – w biurze projektu. Aby odwołanie było przyjęte, należy dokładnie i rzeczowo uzasadnić, z którą oceną i dlaczego nie zgadza się Uczestnik. W tym celu należy powołać się na odpowiednie zapisy z kart ocen, które zostaną rozesłane osobom zainteresowanym.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zapis rozdziału VII pkt 7.:

„Punktacja oceniającego z procedury odwoławczej zastąpi punktację uzyskaną przed odwołaniami od jednego z oceniających (punktację gorszą) – także w przypadku, gdy nowa liczba punków jest niższa niż uprzednio; druga zaś ocena z poprzedniej pary (wyższa) pozostaje bez zmian. Suma punktów od dwóch oceniających (w tym od jednego biorącego udział w procedurze odwoławczej) decyduje o wyniku ponownej oceny (uzyskanej po procedurze odwoławczej).”

WZÓR ODWOŁANIA: