Wyniki oceny formalnej

Zgodnie z §7 ust. 19. Regulaminu rekrutacji, zamieszczamy listy (z podziałem na płeć) osób, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Listy znajdują się na dole strony.

Informujemy, że 108 osób złożyło formularz rekrutacyjny (do końca dnia 18.04.2019) oraz wszystkie wymienione osoby przeszły ocenę formalną (prowadzoną – notabene – na bieżąco).

Uzyskano 61 formularzy złożonych przez kobiety oraz 47 złożonych przez mężczyzn.

Listy ułożono wg uzyskanej punktacji podczas oceny formalnej.

Przypominamy, że zgodnie z §7 ust. 15 ww. regulaminu, punktowano priorytetowo:

a) osoby z niepełnosprawnością. Osoby takie dostały 3 dodatkowe punkty za przynależność do grupy priorytetowej;

b)  osoby, które nie podejmowały pracy zarobkowej w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających złożenie formularza. Osoby takie dostały 3 dodatkowe punkty za przynależność do grupy priorytetowej;

c)  osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako odpowiedni poziom wykształcenia). Osoby takie dostały 2 dodatkowe punkty za przynależność do grupy priorytetowej;

d)  osoby powyżej 50. roku życia. Osoby takie dostały 2 dodatkowe punkty za przynależność do grupy priorytetowej;

e)  mieszkańcy (zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego) obszaru rewitalizacji m. Łodzi. Osoby takie dostały 2 dodatkowe punkty za przynależność do grupy priorytetowej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, ułożono listy wg numeru złożonego formularza – jednakże nie ma to żadnego wpływu na formalną kolejność (prosimy zwrócić uwagę, że nie nadawaliśmy numeracji miejsc uzyskanych na tym etapie rekrutacji). Obecna kolejność na liście ulegnie bowiem znaczącym zmianom – do uzyskania jest jeszcze 60 punktów w etapie oceny merytorycznej (po 30 punktów w ramach I i II kryterium oceny – średnia ocen od dwóch oceniających) oraz 10 punktów w ramach rozmowy z doradcą zawodowym.

O kolejnych etapach (i ich wynikach) będziemy informować. Obecnie, wszystkie formularze zostaną przekazane członkom Komisji Rekrutacyjnej – ekspertom, którzy ocenią je merytorycznie.

LEGENDA:

nr. form. – numer złożonego formularza rekrutacyjnego;

ON – osoby z niepełnosprawnością;

wiek pow. 50 – osoby powyżej 50 roku życia;

kwalifikacje – osoby z poziomiem wykształcenia niższym niż ISCEED 4 (por. klasyfikacja);

DB – osoby długotrwale bezrobotne;

DB pow. 24 msc – osoby, które nie podejmowały pracy zarobkowej w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających złożenie formularza;

Obsz. rew. – osoby zamieszkałe na terenie rewitalizacji m. Łodzi;

M bez poz. war. – mężczyźni, którzy nie spełnili pozostałych warunków kwalifikowalności (por. §3 ust. 1 lit d) pkt 6) oraz §11 ust. 22) – dotyczy tylko listy mężczyzn.

W przypadku spełnienia warunków, przyznano odpowiednią liczbę punktów; co znalazło odzwierciedlenie w tabeli.

LISTY PO OCENIE FORMALNEJ

KOBIETY:

MĘŻCZYŹNI:

AKTUALIZACJA Z DNIA 15.05.2019: Po zgłoszeniu przez kandydatkę nr 69 braku punktów za obszar rewitalizacji, pracownik biura projektu sprawdził jeszcze raz wniosek. Punkty nie zostały przyznane przez pomyłkę czynnika ludzkiego. Kobieta z numerem 69 powinna dostać 2 dodatkowe punkty za zamieszkanie na obszarze rewitalizacji. Listy powyżej są przed wprowadzeniem zmian. Listy zawierające tę punktację – por. LISTY PO OCENIE MERYTORYCZNEJ. Przepraszamy za pomyłkę.

.