Wstępne listy rekrutacyjne

Zgodnie z §11 regulaminu rekrutacji, publikujemy listy wstępne (przed odwołaniami) – po wszystkich dotychczasowych etapach rekrutacji.

W jednym pliku – osobnym dla kobiet i osobnym dla mężczyzn – zawarto listy rankingowe oraz listy rezerwowe. Szczegółowe wyjaśnienie poniżej.

AKTUALIZACJA Z 24 MAJA 2019 Z GODZ. 7:40:

Do wyników opublikowanych wczoraj po południu (tj. 23 maja) wkradł się błąd na liście kobiet. Nie zsumowano punktacji łącznej poprawnie – suma punktów RAZEM nie zawierała punktów od doradcy zawodowego (mimo iż umieściliśmy punktację od doradcy). Ranking osób był posortowany wg liczby punktów bez oceny doradcy. Umieszczamy poprawną listę. Przepraszamy za błąd. Dziękujemy za spostrzeżenia kandydatek i szybką reakcję.

W związku z brakiem dodania punktacji od doradcy, kolejność wielu osób na liście kobiet zmieniła się.

Dla formalności zachowujemy poniżej listę, która była umieszczona na stronie w dniu 23 maja.

LISTY:

Łącznie 66 osób (37 kobiet i 29 mężczyzn) zostało już rekomendowanych przez Fundację Innowacja i Wiedza, realizatora projektu, jako osoby zakwalifikowane do projektu. Przypominamy, że ostateczną akceptację list (po odwołaniach) dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (na podstawie naszych rekomendacji). Osoby rekomendowane zaznaczono kolorem pomarańczowym na numerze formularza.

Na listach rezerwowych znajdują się natomiast osoby, które mogą zostać uczestnikami projektu. Do projektu, po procedurze odwoławczej, zakwalifikuje się jeszcze 9 osób (5 kobiet i 4 mężczyzn), które będą na najwyższych miejscach na swoich listach rezerwowych. Zostało to obecnie zaznaczone kolorem żółtym na miejscu numeru formularza. Obecnie to miejsca „wakatowe”. Kolejność osób na miejscach wakatowych (żółtych) oraz białych (pozostała lista rezerwowa) może ulec jeszcze zmianie – po procedurze odwoławczej.

Pozycja na liście rezerwowej będzie również istotna, w przypadku rezygnacji bądź skreślenia jakiejkolwiek osoby zakwalifikowanej do projektu.

Wszystkie osoby dopuszczone do rozmów z Komisją Rekrutacyjną (etap 6, opisany w §10 regulaminu rekrutacji), które wstawiły się na rozmowach, przeszły je pozytywnie. W przypadku mężczyzn z numerami 4 i 98, zastosowano §10 ust. 4 – niestawiennictwo tych osób na umówioną rozmowę zamknęło udział w projekcie.

Pozostałe osoby, które złożyły rezygnację – zostały również przesunięte na koniec listy, a przy sumie ich punktacji zostawiono puste pole.

Osoba z nr 41 nie uzyskała pozytywnej oceny z rozmów z doradcą zawodowym (por. §9 ust. 3 regulaminu).

Osoby odrzucone z projektu; osoby, które złożyły rezygnację oraz osoby, które nie uzyskały minimum punktów w danym etapie rekrutacji są zaznaczone na czerwono przy swoim numerze formularza. Sytuacja osób, które nie uzyskały minimum punktów może ulec zmianie po procedurze odwoławczej.

Osoby niemające punktów z etapu rozmów z doradcą zawodowym, nie przeszły do tego etapu, gdyż nie uzyskały min. 16 punktów z co najmniej jednym z dwóch głównych kryteriów  oceny merytorycznej (§8 pkt 11 regulaminu rekrutacji). W przypadku skutecznego odwołania, gdy w wyniku nowej oceny uzyskają po min. 16 punktów w obu kryteriach oceny merytorycznej, zostaną dopuszczone do ostatniego etapu rekrutacji, czyli do rozmowy z doradcą zawodowym.

W przypadku tej samej punktacji (łącznej), decydowały: średnia punktacja z oceny merytorycznej formularza, a jeśli to nie przyniosło rozwiązania: pierwsze kryterium z oceny merytorycznej (średnia punktów od obu oceniających); patrz: §11 pkt 7 regulaminu rekrutacji.

W przypadku rezygnacji kogokolwiek z udziału w projekcie, prosimy o kontakt.

Sposób odwołania został szczegółowo opisany poniżej.

Wszystkim rekomendowanym do udziału w projekcie gratulujemy!

Informujemy również, że przewidywany termin rozpoczęcia bloku szkoleniowo-doradczego, to druga połowa czerwca 2019 roku. Prosimy „zarezerwować” czas na blok szkoleniowo-doradczy na początku wakacji.

Zastrzegamy sobie jednak prawo, na przesunięcie tego terminu, w przypadku np. zbyt długiego czekania na akceptację ostatecznych wyników przez WUP w Łodzi.


ODWOŁANIA

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, każdemu kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny Komisji Rekrutacyjnej (§11 ust. 5 regulaminu rekrutacji).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane (§11 ust. 11), należy wskazać z jaką oceną Kandydat się nie zgadza – odwołanie przysługuje tylko od jednego z etapów rekrutacji. Oceny wraz z uzasadnieniem wydawane są (preferowany sposób: wysłanie ich e-mailowo) na wniosek osoby chcącej złożyć odwołanie.

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie zostanie dobrze uzasadnione (§11 ust. 12).

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innych członków Komisji (§11 ust. 15). Obowiązuje zasada, że ocena wyższa jest wiążąca (§11 ust 17 i ust. 18).

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny merytorycznej będzie złożony uprzednio formularz rekrutacyjny; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę (§11 ust. 16). W przypadku odwołań od rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym, nowe rozmowy zostaną przeprowadzone z innym doradcą zawodowym.

Na złożenie odwołania Kandydat ma 5 dni roboczych od opublikowania list (§11 ust. 10). Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest piątek, 24.05.2019, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest czwartek, 30.05.2019, do godziny 16:00. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę.

Odwołanie można złożyć osobiście, wysłać pocztą/kurierem (liczy się data wpływu, nie nadania). Prosimy pamiętać o podpisach.

Od piątku – na wniosek osób zainteresowanych – będziemy wysyłać karty ocen. Prosimy zainteresowanych wynikami o maila na adres: biuro@lodzkafabrykafirm.pl. Po otrzymaniu prośby, sukcesywnie będziemy wysyłać karty ocen. Prosimy koniecznie się z nimi zapoznać, bo odwołanie polega na wskazaniu możliwych błędów, które się tam znajdują (o ile taka sytuacja ma miejsce).

Pobierz wzór odwołania: