Rekrutacja – 18.04.2019

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2019 nadal prowadzony będzie nabór formularzy rekrutacyjnych.

AKTUALIZACJA: W DNIU 18 kwietnia o godzinie 16:00 zamknięto nabór formularzy.

Mimo uzyskania liczby 90 formularzy (do godziny 16.00 w dniu 17.04.2019), Kierownik projektu podjął decyzję o wydłużeniu naboru, aż do odwołania.

Decyzja jest zgodna z zapisem §6 ust. 8., który wskazuje, że „Proces rekrutacji może zostać również wyjątkowo wydłużony, jeśli Kierownik Projektu uzna, że proporcja dotychczasowych zgłoszeń mężczyzn i kobiet, liczba kandydatów traktowanych priorytetowo i inne czynniki związane z prawidłową realizacją Projektu tego wymagają”. Obecnie, stwierdzono zbyt niską liczbę formularzy złożonych przez Kandydatów zamieszkałych w obszarze rewitalizacji m. Łodzi; podobnie wygląda sytuacja z liczbą kobiet, zgłoszonych dotychczas do Projektu.

Zgodnie z zapisami dot. Poddziałania 8.3.3 RPO WŁ 2014-2020, obowiązującymi dla Projektu „Łódzka Fabryka Firm”, docelowa liczba osób z obszaru rewitalizacji winna wynosić 15% Uczestników Projektu.

Zapraszamy do biura projektu!

Formularze i regulamin znajdują się w zakładce REKRUTACJA