O projekcie

Projekt „Łódzka Fabryka Firm” jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które zamieszkują na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kc).

Łódzki Obszar Metropolitalny: m. Łódź oraz powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, zgierski i pabianicki.

Grupę docelową stanowi 75 osób (42 kobiet /33 mężczyzn) po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, jak i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 r.ż.,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako wykształcenie co najwyżej średnie).

Uwaga! Projekt zakłada również przyjęcie do liczby maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników projektu mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie spełniają warunek długotrwałej bezrobotności, niepełnosprawności i niskich kwalifikacji. Liczba ta zależna jest od proporcji przyjętych osób biernych/bezrobotnych i zależy od tej drugiej wartości – może wynosić więc od około 11 do 15 osób.

Czyli:

  • jesteś bezrobotną lub bierną zawodowo kobietą i masz powyżej 30 lat – jesteś osobą kwalifikowalną w projekcie;
  • jesteś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz powyżej 30 lat – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musisz mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych!
  • jeśli jesteś zaś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz ukończone 30 lat, ale nie spełniasz innych warunków opisanych w akapicie powyżej – nie przejmuj się i również złóż formularz. Mamy około 12 miejsc zarezerwowanych dla takich osób (do maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników w projekcie).
  • powyższe warunki dotyczą osób zamieszkanych na terenie Łodzi i powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego i brzezińskiego.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projekcie kwalifikowalni są emeryci, renciści oraz kobiety będące na bezpłatnym urlopie wychowawczym.

Warto dodać jeszcze jeden warunek, który musi spełnić nasz projekt. Minimalnie 12 osób musi stanowić grupa mieszkańców obszaru rewitalizacji m. Łodzi. Mapka znajduje się w zakładce z rekrutacją.

W zakładce Rekrutacja jest regulamin rekrutacji, zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument, zanim złożyć formularz rekrutacyjny.

UWAGA! REKRUTACJA JUŻ ZAMKNIĘTA! NIE JEST PROWADZONY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH!

Zobacz również – wsparcie w projekcie.

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń lub przyjedź do nas – dane kontaktowe znajdziesz w zakładce na głównej stronie w dziale „Kontakt”.

Projekt realizuje Fundacja Innowacja i Wiedza w parterstwie z British Centre sp. z o.o.

Wartość projektu: 3 815 228,73 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 3 700 770,34 zł