Listy po ocenie merytorycznej

Zgodnie z §8 ust. 12. Regulaminu rekrutacji, zamieszczamy listy osób, które przeszły ocenę merytoryczną. Listy zawierają wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się w założonym terminie do projektu.

Listy ułożono w podziale na płeć, zgodnie z zasadami układania list końcowych (por. §11 ust. 7 regulaminu rekrutacji).

Obecnie trwa kolejny etap rekrutacji – rozmowy z doradcami zawodowymi (por. §9 regulaminu). Publikacja list cząstkowych umożliwiła badanie predyspozycji pierwszej części kandydatów. Na kolejne rozmowy będziemy zapraszać telefonicznie w najbliższym czasie. Prosimy czekać na telefon z biura projektu. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji, na rozmowy umawiane są osoby, które uzyskały minimum 16 punktów z każdego kryterium oceny merytorycznej.

Lista nie zawiera jeszcze żadnych wyników oceny predyspozycji (rozmowa z doradcą zawodowym). Na tym etapie jest do zdobycia 10 punktów. Punktacja może zatem ulec zmianie.

Procedura odwoławcza, zgodnie z Regulaminem, przysługuje po wszystkich etapach rekrutacji.

LEGENDA:

Lp. – osiągnięte (obecne) miejsce na liście rankingowej,

nr. form. – numer złożonego formularza rekrutacyjnego;

OzN – osoby z niepełnosprawnością;

wiek pow. 50 – osoby powyżej 50 roku życia;

kwalifikacje – osoby z poziomiem wykształcenia niższym niż ISCEED 4 (por. klasyfikacja);

DB – osoby długotrwale bezrobotne;

DB pow. 24 msc – osoby, które nie podejmowały pracy zarobkowej w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających złożenie formularza;

Obsz. rew. – osoby zamieszkałe na terenie rewitalizacji m. Łodzi;

M bez poz. war. – mężczyźni, którzy nie spełnili pozostałych warunków kwalifikowalności (por. §3 ust. 1 lit d) pkt 6) oraz §11 ust. 22) – dotyczy listy mężczyzn.

W przypadku spełnienia warunków, przyznano odpowiednią liczbę punktów; co znalazło odzwierciedlenie w tabeli.

Dalej w tabeli są wyniki w I i II kryterium (oraz RAZEM) w rozłożeniu na pierwszego i drugiego oceniającego.

Na końcu są wyniki łączne z oceny merytorycznej (średnia) oraz wyniki z oceny merytorycznej plus wyniki z oceny formalnej.

W przypadku tej samej liczby punktów, o pozycji decydowała średnia uzyskana z I kryterium oceny formularza („Pomysł na biznes”).

Osoby, które nie uzyskały minimum 16 punktów znalazły się na dole listy – w tym momencie to ocena negatywna. Procedura odwoławcza (wraz z uzyskaniem wyników oceny) przewidziana jest na koniec procedury rekrutacji. Prosimy czekać na informację o możliwości składania odwołań. Istnieje możliwość włączenia do rozmów, po uzyskaniu minimalnej liczby punktów w ocenie odwoławczej.

Osoba nr 51 (K) złożyła rezygnację w udziału w projekcie.

UWAGA! Aktualizacja z dnia 15.05.2019: Kandydatka z numerem 69 zgłosiła brak przyznanych punktów za zamieszkanie na obszarze rewitalizacji. Po analizie dokumentów aplikacyjnych, okazało się, że brak punktacji wynikał z czysto ludzkiego błędu pracownika projektu. Punkty winne być przyznane. Zaktualizowaliśmy listę kobiet, przyznając dwa dodatkowe punkty K-69 za obszar rewitalizacji. Jednocześnie bardzo przepraszamy wszystkich za ww. opisaną pomyłkę.

LISTY RANKINGOWE PO OCENIE MERYTORYCZNEJ: