Cząstkowe listy po ocenie merytorycznej

Zgodnie z §8 ust. 12. Regulaminu rekrutacji, zamieszczamy cząstkowe listy osób, które pozytywnie przeszły już ocenę merytoryczną. Lista, która zawiera osoby ocenione do tej pory, znajduje się na dole strony.

Osoby oceniane są losowo, zatem i publikacja niniejszych osób jest losowa.

Przypominamy, że prace nad oceną merytoryczną trwają. Całościowa lista pojawi się po zakończeniu oceny merytorycznej – gdy zostaną ocenione wszystkie wnioski.

Listy ułożono wg numeru formularza (to jedynie lista cząstkowa, dopuszczająca uczestnictwo w kolejnym etapie rekrutacji – rozmowach z doradcą zawodowym). Listy w podziale na płeć oraz ułożone wg uzyskanej punktacji zostaną opublikowane na koniec etapu ocen merytorycznych. Prosimy o cierpliwość.

O kolejnych etapach (i ich wynikach) będziemy informować. Obecnie, jesteśmy w trakcie umawiania ocenionych już kandydatów (którzy uzyskali minimum po 16 punktów w obu kryteriach oceny) na spotkania z doradcami zawodowymi.

UWAGA! W dniu 7.05.2019, umówiono pierwsze osoby na spotkanie z doradcą zawodowym zaplanowane na dzień 9.05.2019. Kolejne osoby będą umawiane w dniu 08.05.2019 na kolejny dzień – 10.05.2019. Prosimy oczekiwać na telefon z biura projektu 🙂

Aktualizacja z dnia 12 maja – umówiono wszystkie osoby na 13 maja.

LEGENDA:

nr. form. – numer złożonego formularza rekrutacyjnego;

OzN – osoby z niepełnosprawnością;

wiek pow. 50 – osoby powyżej 50 roku życia;

kwalifikacje – osoby z poziomiem wykształcenia niższym niż ISCEED 4 (por. klasyfikacja);

DB – osoby długotrwale bezrobotne;

DB pow. 24 msc – osoby, które nie podejmowały pracy zarobkowej w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających złożenie formularza;

Obsz. rew. – osoby zamieszkałe na terenie rewitalizacji m. Łodzi;

M bez poz. war. – mężczyźni, którzy nie spełnili pozostałych warunków kwalifikowalności (por. §3 ust. 1 lit d) pkt 6) oraz §11 ust. 22).

W przypadku spełnienia warunków, przyznano odpowiednią liczbę punktów; co znalazło odzwierciedlenie w tabeli.

Dalej w tabeli są wyniki w I i II kryterium (oraz RAZEM) w rozłożeniu na pierwszego i drugiego oceniającego.

Na końcu są wyniki łączne z oceny merytorycznej (średnia) oraz wyniki z oceny merytorycznej plus wyniki z oceny formalnej.

LISTA CZĄSTKOWA (ocenieni na dzień 07.05.2019):

Uaktualnienie z dnia 12 maja:

Od czasu publikacji doszły kolejne oceny (4 osoby), których właściciele zostali poinformowani już o pozytywnym wyniku i zaproszeni na rozmowy.

Nazwiska te (numery formularzy) pojawią się wraz z publikacją list końcowych. Przepraszamy.

UWAGA! Aktualizacja z dnia 15.05.2019: Kandydatka z numerem 69 zgłosiła brak przyznanych punktów za zamieszkanie na obszarze rewitalizacji. Po analizie dokumentów aplikacyjnych, okazało się, że brak punktacji wynikał z czysto ludzkiego błędu pracownika projektu. Punkty winne być przyznane. Zaktualizowaliśmy listę kobiet, przyznając dwa dodatkowe punkty K-69 za obszar rewitalizacji. Jednocześnie bardzo przepraszamy wszystkich za ww. opisaną pomyłkę.

Zobacz: pełna lista ocen merytorycznych